โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ติดต่อเรา

สมัครออนไลน์ผ่าน Website

สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, อาคาร 2, ชั้น 2, โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

เวลาทำการ: วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 075-218988 ต่อ 2216 และ 2217

อีเมล: hr@trphhospital.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
  6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เเพทย์สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (Fulltime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เเพทย์สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Fulltime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เเพทย์สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป (Fulltime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เเพทย์สาขาอายุรศาสตร์ เฉพาะทางหลายสาขา (Parttime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
ทันตเเพทย์ (Fulltime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ เเผนก ER
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เเละมีใบประกอบวิชาชีพ
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

จำนวนที่เปิดรับ : 2

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยพยาบาล
  คุณสมบัติ
- จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 6

สมัครออนไลน์
เภสัชกร
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

สมัครออนไลน์
นิติกร
 คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
หัวหน้าเเผนกประชาสัมพันธ์เเละการตลาด
  คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
      เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
      วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      สามารถใช้งานโปรเเกรม MS.office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
      มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
      มีประสบการณ์งานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่เเผนกคลังยา เเละเวชภัณฑ์
   คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถใช้งานโปรเเกรม Microsoft office เเละการจัดการระบบสารสนเทศได้ดี

- มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เเละมีใจรักงานบริการ
- กรณีมีประสบการณ์งานในด้านคลังยา เเละเวชภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
หัวหน้าแผนกเคหะบริการ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ เเละรักในงานบริการ

 

จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
หัวหน้าเเผนกซักรีด
 คุณสมบัติ
- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
- มีความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบงาน  และมีใจด้านการบริการ
- มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าแผนกซักรีด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่แผนกซักรีด
   คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
- ผู้ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่คนสวน
  คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ (Full time)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย 
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
- บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หมายเหตุ รับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ


จำนวนที่เปิดรับ : หลายอัตรา

สมัครออนไลน์
UR Nurse
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ทางด้าน UR Nurse จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะการพูดการเจรจาต่อรอง
จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม (Full time)
     คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
- ผ่านหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม Freelance / Part time
      คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
- ผ่านหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : -

สมัครออนไลน์
นักรังสีเทคนิค
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
หัวหน้าแผนก LR/NS
 คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
อื่นๆ
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์