โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ติดต่อเรา

สมัครออนไลน์ผ่าน Website

สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, อาคาร 2, ชั้น 2, โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

เวลาทำการ: วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 075-218988 ต่อ 2216 และ 2217

อีเมล: hr@trphhospital.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
  6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าเเผนกประชาสัมพันธ์เเละการตลาด
  คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
หัวหน้าเเผนกซักรีด
 คุณสมบัติ
- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
- มีความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบงาน  และมีใจด้านการบริการ
- มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าแผนกซักรีด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ (Full time)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย 
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
- บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หมายเหตุ รับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ


จำนวนที่เปิดรับ : หลายอัตรา

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ เเผนก ICU
คุณสมบัติ
- เพศ : หญิง/ชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน ICU อย่างน้อย 2 ปี

จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ เเผนก ER
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เเละมีใบประกอบวิชาชีพ
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

จำนวนที่เปิดรับ : 2

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยพยาบาล
  คุณสมบัติ
- จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 3

สมัครออนไลน์
UR Nurse
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ทางด้าน UR Nurse จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะการพูดการเจรจาต่อรอง
จำนวนที่เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

สมัครออนไลน์
เภสัชกร
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ แผนกทรัพยากรบุคคล
    คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม (Full time)
     คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
- ผ่านหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม Freelance / Part time
      คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
- ผ่านหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : -

สมัครออนไลน์
นักรังสีเทคนิค
   คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
หัวหน้าแผนก LR/NS
 คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา

สมัครออนไลน์
อื่นๆ
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์