โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

บรรยายให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากรถและสิทธิการใช้พ.ร.บ.

บรรยายให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากรถและสิทธิการใช้พ.ร.บ.
บรรยายให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากรถและสิทธิการใช้พ.ร.บ.
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตรังและบริษัทกลาง ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการเกิดอบุติเหตุจากรถ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ