โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้จัดทำโครงการ "พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลามาให้ความรู้ในครั้งนี้