โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชTRPH

Call Center : 075 218 988

ประกาศ!!! สำหรับท่านที่จอง และชำระมัดจำวัคซีนโมเดอร์นารอบที่ 2

 

ประกาศ!!! สำหรับท่านที่จอง และชำระมัดจำวัคซีนโมเดอร์นาโดยตรงกับโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (รอบที่ 2) ไว้แล้ว
โรงพยาบาลขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเร็วขึ้นจากกำหนดเดิม เดือนเมษายน - กันยายน 2565
เป็นกำหนดใหม่ คาคว่าจะมาช่วง เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ทั้งนี้โรงพยาบาลหวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่น ๆ
ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาล